 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Volná místa pro další kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 

 

65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby     20                            

(ŠVP – Kuchařské práce)           

                                                                            

 23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce                       9                                            

(ŠVP- Strojní a zámečnické práce) 

 

41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce                        1                            

(ŠVP – Zahradnické práce) 

 

78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá             3                            

 (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

 

78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá              8                            

(ŠVP – Praktická škola dvouletá)

 

 V Novém Jičíně 27. 4. 2018 

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka

––––––––––––––––––––––––––––

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2018/2019 

V souladu s ustanovením § 60 e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném změní, ředitelka střední školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019, který obsahuje:

1 seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

2 datum zveřejnění přijatých uchazečů

3 poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 

 1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

obor vzdělání                                                registrační číslo přidělené uchazeči

 

65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby                     2,3,4,5,6,7,8,9,10

(ŠVP – Kuchařské práce)                                                            

 

23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce                                    11,12,13,14,15,16,17

(ŠVP- Strojní a zámečnické práce) 

 

41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce                                     18,19,20,21,22,23,24,25

(ŠVP – Zahradnické práce) 

 

78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá                            27,31

(ŠVP – Praktická škola jednoletá) 

 

78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá                              26,28,29,30,32 

(ŠVP – Praktická škola dvouletá)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       2. datum zveřejněných uchazečů 22.duben 2018

 

 1. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Nový Jičín 22. 4. 2018                                Mgr. Ilona Šustalová  

                                                                        ředitelka školy                                                                         

––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Zveřejnění pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2018/2019 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitelka střední školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zveřejňuje pořadí uchazečů podle kritérií pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019. 

 

Pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem: 

 

obor vzdělání                                                      registrační číslo přidělené uchazeči

 

65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby             2,3,4,5,6,7,8,9,10 / 1                                  

(ŠVP – Kuchařské práce)                                                                                           

 

23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce                                  11,12,13,14,15,16,17

(ŠVP- Strojní a zámečnické práce) 

 

41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce                                  18,19,20,21,22,23,24,25

(ŠVP – Zahradnické práce) 

 

78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá                         27,31

 (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

 

78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá                          26,28,29,30,32

(ŠVP – Praktická škola dvouletá)

  

Nový Jičín 22. 4. 2018                                                       Mgr. Ilona Šustalová  

                                                                                                ředitelka školy                         

––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2018

 

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

 

- pro obory vzdělání

65 – 51 – E / 01   Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)

23 – 51 – E / 01   Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce) 

41 – 52 – E / 01   Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce) 

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. do oboru Zahradnické práce přednostně přijímáme žáky s PAS
 5. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve šk. roce 2017/2018

 

- pro obory vzdělání

78 – 62 – C / 01  Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

78 – 62 – C / 02  Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve šk. roce 2017/2018
 5. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání na Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace:

 

65 – 51 – E / 01    Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)           – 28

23 – 51 – E / 01    Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce)              – 16

41 – 52 – E / 01    Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)                         –   8

78 – 62 – C / 01    Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá )    –   7

78 – 62 – C / 02    Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)       – 14

 

 

Škola nepořádá přijímací zkoušky!

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.

 

V Novém Jičíně 12. 1. 2018

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy