 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019 

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2019 

Škola nepořádá přijímací zkoušky! 

 

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení: 

- pro obory vzdělání s výučním listem

65 – 51 – E / 01   Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)

23 – 51 – E / 01   Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce) 

41 – 52 – E / 01   Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)  

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. do oboru Zahradnické práce přednostně přijímáme žáky s PAS
 5. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve šk. roce 2018/2019

 

- pro obory vzdělání

78 – 62 – C / 01  Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá)

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání (upřesnění podmínek přijetí na základě doporučení posuzujícího lékaře je nutné konzultovat s ředitelkou školy)
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve šk. roce 2018/2019
 5. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti

 

78 – 62 – C / 02  Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)

 1. počty přijímaných žáků
 2. zdravotní způsobilost pro zvolený obor vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení pro zvolený obor vzdělání
 4. přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve šk. roce 2018/2019
 5. základní komunikační schopnosti, základní sebeobslužné dovednosti

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání na Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace:

 

65 – 51 – E / 01    Stravovací a ubytovací služby (ŠVP – Kuchařské práce)          – 14

23 – 51 – E / 01    Strojírenské práce (ŠVP- Strojní a zámečnické práce)            –   8

41 – 52 – E / 01    Zahradnické práce (ŠVP – Zahradnické práce)                       –   8

78 – 62 – C / 01    Praktická škola jednoletá (ŠVP – Praktická škola jednoletá )   –   6

78 – 62 – C / 02    Praktická škola dvouletá (ŠVP – Praktická škola dvouletá)      – 12

 

Druhé a další kola přijímacího řízení budou probíhat do naplnění kapacity.

 

V Novém Jičíně 8. 1. 2019

Mgr. Ilona Šustalová, ředitelka školy

––––––––––––––––––––––––––––––-

Zveřejnění pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2019/2020 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitelka střední školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zveřejňuje pořadí uchazečů podle kritérií pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020.

 

Pořadí uchazečů podle kritérií přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem: 

 

obor vzdělání                                                           registrační číslo přidělené uchazeči

 

65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby   

(ŠVP – Kuchařské práce)           28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 / 41                        

 

 

23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce                            42,43 / 44

(ŠVP- Strojní a zámečnické práce)

 

41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce                           19,20,21,22,23,24,25,26,27

(ŠVP – Zahradnické práce)

 

78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá                 1,5,7,8,14,16

(ŠVP – Praktická škola jednoletá)

 

78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá                  2,3,4,6,9,10,11,12,13,15,17,18

(ŠVP – Praktická škola dvouletá)

 

Nový Jičín 23. 4. 2019                                                                                      

Mgr. Ilona Šustalová       ředitelka školy

                                                            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání ve školním roce 2019/2020

 

V souladu s ustanovením § 60 e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném změní, ředitelka střední školy Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku následujících oborů vzdělání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020, který obsahuje:

1 seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

2 datum zveřejnění přijatých uchazečů

3 poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 

 1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

obor vzdělání                                                             registrační číslo přidělené uchazeči

 

65 – 51 – E / 01 Stravovací a ubytovací služby                

(ŠVP – Kuchařské práce)                                     28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40

                                          

 

23 – 51 – E / 01 Strojírenské práce                            42,43

(ŠVP- Strojní a zámečnické práce) 

 

41 – 52 – E / 01 Zahradnické práce                           19,20,21,22,23,24,25,26,27

(ŠVP – Zahradnické práce) 

 

78 – 62 – C / 01 Praktická škola jednoletá                 1,5,7,8,14,16

(ŠVP – Praktická škola jednoletá)

 

78 – 62 – C / 02 Praktická škola dvouletá                  2,3,4,6,9,10,11,12,13,15,17,18

(ŠVP – Praktická škola dvouletá)

 

 1. datum zveřejnění přijatých uchazečů
 2. duben 2019

 

 1. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Nový Jičín 23. 4. 2019                                                                                      

Mgr. Ilona Šustalová       ředitelka školy