Stipendijní řád

Stipendijní řád

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Hlavním cílem zavedení stipendijního řádu školy je finančně motivovat žáky ke vzdělávání a k dosahování velmi dobrých výsledků. 

2) Stipendijní řád má podporovat:

a) žáky snaživé, kteří dosahují celkově velmi dobrých vzdělávacích výsledků hodnocených pololetně, celoročně nebo celkovým hodnocením u závěrečné zkoušky,

b) dosažení velmi dobrých vzdělávacích výsledků, vědomostí a dovedností žáků pro výkon jejich budoucích povolání,

c) účast žáků v odborných soutěžích a sportovních soutěžích a motivaci žáků k úspěšné reprezentaci školy,

d) rozvoj spolupráce se smluvními partnery, na jejichž pracovištích žáci školy vykonávají odborný výcvik, motivaci ke kvalitnějším pracovním výkonům.

3) Stipendijní řád se vztahuje na všechny žáky oborů vzdělání s výučním listem Odborného učiliště a Praktické školy, Nový Jičín, příspěvkové organizace (dále jen „škola“).

4) Stipendia budou hrazena žákům z finančních prostředků partnerských firem.

 

Čl. 2

Druhy prospěchových stipendií

 1. Prospěchová stipendia mohou být žákům přiznána jako:
 • základní stipendium,
 • mimořádné stipendium.
 1. Stejnému žákovi mohou být přiznány oba druhy stipendií současně při splnění níže uvedených podmínek.

 Čl. 3

Základní stipendium

 1. Jednorázové základní stipendium se přiznává žákům za pololetí:
  • celkový prospěch za dané pololetí prospěl s vyznamenáním a současné dosažení výborného prospěchu z odborného výcviku
 1. ročník ve výši 300,- Kč
 2. ročník ve výši 400,- Kč
 3. ročník ve výši 500,- Kč
 • celkový prospěch za dané pololetí prospěl s vyznamenáním a současné dosažení chvalitebného prospěchu z odborného výcviku
 1. ročník ve výši 250,- Kč
 2. ročník ve výši 350,- Kč
 3. ročník ve výši 450,- Kč
 • průměrný prospěch za dané pololetí od 1,5 do 1,8 včetně a současné dosažení výborného prospěchu z odborného výcviku
 1. ročník ve výši 250,- Kč
 2. ročník ve výši 350,- Kč
 3. ročník ve výši 450,- Kč
 • průměrný prospěch za dané pololetí od 1,5 do 1,8 včetně a současné dosažení chvalitebného prospěchu z odborného výcviku
 1. ročník ve výši 200,- Kč
 2. ročník ve výši 300,- Kč
 3. ročník ve výši 400,- Kč
 • dosažení celkového prospěchu u závěrečné zkoušky – s vyznamenáním ve výši 500,- Kč

 

 1. Při nároku na základní stipendium musí být současně splněny následující podmínky:

         a)žák nebude mít za dané pololetí neomluvenou absenci,

         b)hodnocení chování žáka na konci daného pololetí – velmi dobré,

         c) žáku nebude za dané pololetí rok udělena:

 • důtka třídního učitele,
 • důtka učitele odborného výcviku,
 • důtka ředitele školy,  

         d)nebylo rozhodnuto o podmíněném vyloučení žáka ze školy.

 

          Čl. 4

Mimořádné stipendium

 

 1. Mimořádné stipendium za pololetí ve výši 400,- Kč se přiznává žáku, kterému byla udělena pochvala ředitele školy za příkladnou reprezentaci školy v odborných a sportovních soutěžích nebo za příkladnou práci na odborném výcviku.

    2. Pochvala ředitele školy nebude udělena žáku, který nesplňuje následující podmínky:

          a) žák nebude mít v daném pololetí neomluvenou absenci,

          b)hodnocení chování žáka na konci daného pololetí školního roku – velmi dobré

          c)žáku nebude udělena v daném pololetí:

 • důtka třídního učitele,
 • důtka učitele odborného výcviku,
 • důtka ředitele školy,

       d)nebylo rozhodnuto o podmíněném vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení.

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 

 1. Stipendijní řád byl schválen Školskou radou při Odborném učilišti a Praktické škole, Nový Jičín, příspěvková organizace, dne 11. 5. 2017.
 1. Stipendijní řád byl projednán Radou Moravskoslezského kraje, která souhlasila usnesením č. 16/1396 ze dne 27. 6. 2017 s jeho vydáním.
 1. Stipendijní řád je vydán pro školní rok 2017/2018 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017.

 

 V Novém Jičíně dne 9. 5. 2017

 Mgr. Ilona Šustalová

ředitelka