Praktická škola dvouletá

Obor s ŠVP 

Kapacita   30 žáků

 

Kód a název oboru vzdělání:                  78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Název ŠVP:                                           Praktická škola dvouletá

Stupeň vzdělání:                                   Střední vzdělání

Délka a forma vzdělávání :                     2 roky, denní forma vzdělávání

 

Přehled vyučovacích hodin a jejich hodinových dotací v jednotlivých ročnících, přehled hodin výuky týdně v ročníku

 UČEBNÍ  PLÁN

Kategorie a   názvy vyučovacích předmětů Počet   týdenních vyučovacích  hodin
1.ročník 2.ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 4
Cizí jazyk 1 1 2
Matematika 2 2 4
Práce s počítačem 1 1 2
Občanská výchova 2 2 4
Estetická výchova 2 2 4
Tělesná výchova 3 3 6
Sociální výchova 2 2 4
Odborné činnosti
Rodinná výchova 3 3 6
Výživa a příprava pokrmů * 4 4 8
Ruční práce * 4 4 8
Praktické činnosti
Vaření * 3 3 6
Šití * 3 3 6
Celková týdenní hodinová dotace 32 32 64

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

 

kód a název oboru vzdělávání:      78-62-C/01      Praktická škola jednoletá

                                                  8-62-C/02           Praktická škola dvouletá   

 

identifikační údaje zřizovatele školy:   Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava IČ: 70890692

 

Identifikační údaje školy:                       Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

                                                            příspěvková organizace

                                                            Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče

ke vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

 

Poznámky:

1. Praktické zaměření školy – Výživa a příprava pokrmů, Vaření a Ruční práce, Šití

2. Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky

3. Při počtu žáků ve třídě více než 6, budou žáci na praktická cvičení rozděleni do skupin.

 

Stručný popis oboru : cílem přípravy je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického a praktického vzdělání, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Praktická cvičení z vaření a šití poskytují výcvik manuálních dovedností uplatnitelných v běžném životě.