 PROJEKT OPVK “Integrace”

 

Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v životě

Cílem projektu je:

1)      Modernizace výuky a rozvoj kompetencí žáků se speciálními

       vzdělávacími potřebami pro integraci dětí do pracovního

       a občanského života.

2)      Zvýšení a rozvoj profesních kompetencí pedagogů ve speciální

       pedagogice včetně psychologickoterapeutických metod

 

Stručný obsah projektu:

Obsahem klíčových aktivit je inovace výukových programů ve všech oborech

a dovybavení dílen a pracovišť počítači, stroji a zařízením, jejichž obsluhou

získají žáci vyšší stupeň pracovních dovedností a tím lepší přístup k 

pracovním příležitostem. V rámci projektu bude nově vytvořen a do praxe

zaveden výukový program ,,Příprava pro život“, ve kterém se budou žáci

pomocí počítačů s SW vybavení připravovat pro samostatné zvládání

běžných životních situací a budou u nich rozvíjeny sociální dovednosti.

Součástí programu bude zážitkový tréninkový program v mimoškolním

prostředí pro všech 130 žáků. Součástí projektu je rovněž klíčová aktivita

zaměřená  na rozvoj odborných kompetencí pedagogů.

 

Zahájení projektu: listopad 2009

Ukončení projektu: červen 2012

Celkové způsobilé  výdaje projektu: 3 801 931,80 Kč.

Týmy projektu:
Kuchařské práce

Zámečnické práce 
Praktická škola

Příprava pro život

V každém z týmů si můžete prohlédnout  jeho metodickou příručku. 
.

Závěrečná konference

Dne 11.5.2012 se v naší škole konala závěrečná konference projektu  Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v životě. Konferenci slavnostně zahájila ředitelka školy, která přivítala hosty a představila jednotlivé vedoucí metodických týmů. Následně vedoucí metodických týmů prezentovali svou práci i práci jednotlivých členů týmů. Seznámili účastníky konference s činností týmů během celého období trvání projektu. Po krátké přestávce s pohoštěním se mohli hosté i pedagogové školy podívat jak probíhala práce žáků a vyučujících během celého projektu.  Vedoucí metodických týmů  na svých stanovištích předváděli hostům, jak se využívaly materiální prostředky zakoupeny v rámci projektu, k nahlédnutí byly i jednotlivé metodiky a pracovní listy pro žáky. Konference probíhala v příjemné atmosféře a čas pro ni určený, pro velký zájem hostů a pedagogů, málem nestačil.