Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá

Kapacita  12 žáků

 

Kód a název oboru vzdělání:                 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Název ŠVP:                                          Praktická škola jednoletá

Stupeň vzdělání:                                  Střední vzdělání

Délka a forma vzdělávání :                    1 rok, denní forma vzdělávání

 

Přehled vyučovacích hodin týdně v ročníku  UČEBNÍ  PLÁN

Kategorie a   názvy vyučovacích předmětů Počet   týdenních vyučovacích  hodin
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk 3
Matematika 2
Práce s počítačem 1
Občanská výchova 1
Estetická výchova 2
Tělesná výchova 3
Sociální výchova 2
Odborné činnosti
Rodinná výchova 4
Příprava pokrmů * 3
Ruční práce * 3
Praktické činnosti
Vaření *  3
Šití * 3
Celková týdenní hodinová dotace 30

 

  

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010  o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

 

kód a název oboru vzdělávání:      78-62-C/01           Praktická škola jednoletá

                                                  78-62-C/02           Praktická škola dvouletá   

 

identifikační údaje zřizovatele školy:   Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava IČ: 70890692

 

Identifikační údaje školy:                       Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

                                                           příspěvková organizace

                                                           Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče

ke vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

                                

Poznámky:

1. Praktické zaměření školy – Příprava pokrmů, Vaření a Ruční práce, Šití

2. Předměty označené * tvoří složku závěrečné zkoušky

3. Při počtu žáků ve třídě více než 6, budou žáci na praktická cvičení rozděleni do skupin.                           

     Stručný popis oboru :  cílem přípravy je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického  a praktického vzdělání, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Praktická cvičení z vaření a šití poskytují výcvik manuálních dovedností uplatnitelných v běžném životě.