Školská rada

Dne 1. září 2005 byla na naší škole zřízena usnesením Rady Moravskoslezského kraje

č. 18/895 ze dne 13.července ŠKOLSKÁ  RADA.  

Š

ČLENOVÉ  ŠKOLSKÉ  RADY 

Mgr. Jiří Novák – (zástupce zřizovatele)

Mgr. Magda Trávníčková – (zástupce zřizovatele)

Radomila Tománková – (zástupce zákonných zástupců)

Mgr. Hana Micková – (zástupce zákonných zástupců)- předseda

Mgr. Anna Macíčková – (zástupce pedagogických pracovníků)

RNDr. Alena Prášková – (zástupce pedagogických pracovníků) – místopředseda

ŠKOLSKÁ  RADA

Zřizuje se podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

PRAVOMOCI  ŠKOLSKÉ  RADY

a)      vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c)      schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

d)      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f)        projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g)      projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h)      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

j)       podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy