Stravovací a ubytovací služby

Kapacita 128 žáků

Kód:  65-51-E/01

Název ŠVP:   Kuchařské práce

Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:   3 roky, denní forma vzdělávání

Způsob ukončení:  závěrečná zkouška, výuční list

 

 

Učební plán

učební plán pro první, druhý a třetí ročník oboru

Stravovací a ubytovací služby

 

 

 Povinné vyučovací předměty

1.ročník

2.ročník

3.ročník

 Český jazyk

1

1

0

 Občanská výchova

       1

1

1

 Matematika

       1

1

1

 Literární výchova

       0

0

1

 Výchova ke zdraví

       2        2         2

 Práce s počítačem

1

1

1

 Příprava pokrmů

       4        4        4
 Potraviny a provoz
       2         2         2
 Odborný výcvik       18        21        21

 

Teoretická výuka :2 dny v týdnu. Vyučuje se v budově školy v odborných učebnách, které jsou vybaveny novým nábytkem, televizí s videem a názornými pomůckami.

     Odborný výcvik : 3 dny v týdnu. Odborný výcvik připravuje žáky na výkon budoucího povolání, neboť na odborném výcviku si žáci prakticky osvojují dovednosti pro práci při přípravě jídel. Odborný výcvik probíhá na pracovištích ve školních a závodních kuchyních,        a taky cvičných kuchyních v budově školy. Tyto jsou vybaveny moderním nádobím a nářadím, včetně nerezového nádobí a elektrických přístrojů. Výcvik vždy probíhá pod vedením kvalifikované učitelky. Jedním z pracovišť OV je i školní jídelna odborného učiliště, ve které žáci vyšších ročníků připravují pod vedením učitelky odborného výcviku obědy pro žáky a zaměstnance školy.

     Maximální stanovený počet žáků pro odborný výcvik je 8. Probíhá zde nácvik pracovních dovedností při přípravě pokrmů teplé a studené kuchyně. Žáci si osvojují hygienické   a bezpečnostní předpisy při práci. Na odborném výcviku mají žáci zajištěny obědy, přičemž hradí pouze finanční náklady na potraviny.

Obor Stravovací a ubytovací služby je na naší škole od 1.9.2010.

––

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 211/2010 Sb. ze dne 31. května 2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání  ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

 

kód a název oboru vzdělávání:       65-51-E/01     Stravovací a ubytovací služby

 

identifikační údaje zřizovatele školy:   Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava IČ: 70890692

 

Identifikační údaje školy:       Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,

                                            příspěvková organizace

                                            Sokolovská 487/45, 741 01 Nový Jičín

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (viz příloha č.2 NV).

 

Kategorizace

7) Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění  alergických, pokud

   c) při praktickém vyučování nelze vyloučit styk s potravinami, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

8) Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cesta plic včetně onemocnění alergických, pokud

   a) nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

9) Přecitlivělost na

   a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19) Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s rotujícími stroji, nářadí nebo zařízením nebo  činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

26) Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.